Hosté

 • Jan Balák – Challenger

 • Jan Balík

 • Veronika Barátová

 • Lukáš Engelmann

 • Tomáš Halík

 • Pavel Helan

 • Veronika Kašáková

 • Vojtěch Kodet

 • Martin Loučka

 • Tomáš Petráček

 • manželé Ptáčníkovi

 • Andrea Růžičková

 • Klára Marie Stráníková

 • Pavel Svoboda

 • Jarda Tomáš

 • Marek Orko Vácha

Jan Balák – Challenger

host

Jan Balák-Challenger (27), vedoucí Albánské výzvy, inženýr, cestovatel, skaut, ženatý, výrobce Solodomů.

přednáška / diskuze

Albánská výzva

I v Evropě ještě existují místa bez elektřiny, signálu, aut, úřadů a evropských regulací. Vesnice Curraj i Epërm
je jedním z nejizolovanějších koutů Evropy. 300 let leží odříznutá od okolního světa bezejmennými dvoutisícovkami
a Kománskou přehradou. A právě sem se vypravila již 3x skupina 500 mladých z ČR, Slovenska a Polska. Vyznačili
tu 130 km turistických stezek, postavili most, opravili místní kostel, dali místním poprvé v historii jinou
pracovní příležitost než je pasení ovcí, ale hlavně založili komunitu v místě, které nemá obdoby. A příští
rok pokračujeme…

P. ThDr. Jan Balík, PhD

host

Narodil se v roce 1965. Na kněze byl vysvěcen v roce 1991. Jedenáct let byl prvním zodpovědným za Arcidiecézní
centrum pro mládež v pražské arcidiecézi a za Arcidiecézní centrum života mládeže Nazaret v Praze-Kunraticích.
Od roku 2001 do roku 2005 a od roku 2011 do roku 2017 byl ředitelem Sekce pro mládež ČBK. V letech 2005 až
2011 byl farářem v Praze-Strašnicích. Je kanovníkem u katedrály sv. Víta v Praze, členem tvůrčího týmu časopisu
IN! a autorem řady knih pro mladé (např. Objevit tajemství růžence, Neboj se, jen věř!, Máš na víc) a o pastoraci
mládeže (např. Na cestě s mladými, Jan Pavel II. v dialogu s mladými). Patří mezi popularizátory teologie
těla sv. Jana Pavla II. Aktuálně se věnuje kandidatuře Prahy a ČR na Světový den mládeže v roce 2022.

přednáška / diskuze

Gendrové ideologie a netušené zdroje katolické antropologie

Papež František hovoří jasně: Je vedena světová válka proti rodině a hlavní zbraní je ideologie gender.

A co na to my jako křesťané? Budeme spát?

ThLic.Veronika Barátová

host

Veronika Katarína Barátová (*1959) pochází ze Slovenska, původně vystudovala VUT v Brně. Od roku 1990 je členkou
Komunity Blahoslavenství, Spoluzakládala dům v Dolanech u Olomouce, později další dům v Okoličném na Slovensku,
kde nyní působí jako představená. Teologii studovala v Olomouci a na Teresianu v Římě. Věnuje se formaci
členů komunity, vede duchovní obnovy a semináře na různá témata duchovního života.

přednáška / diskuze

Boží vůle – bludiště nebo cesta

Určuje Bůh moji životní cestu? Jak ji rozpoznávat? Jak rozpoznávat Boží vůli v malých i velkých rozhodnutích
života? Co když se zmýlím, Boží vůli nerozpoznám? Co znamená modlitba podle Boží vůle? Pokusíme se vnést
světlo do těchto a dalších s tématem souvisejících otázek. Dotkneme se i tématu osobní odpovědnosti za svá
rozhodnutí, jak se stávat sám sebou v rozhodování a problému tzv. manipulace s Boží vůlí v direktivním vedení
ze strany duchovních rádců nebo ve společenství.

Ph.Lic. Mgr. Lukáš Engelmann

host

přednáška / diskuze

Specifika mužské a ženské výchovy

Zdá se, že se v dnešní době prohlubuje určitá nedůvěra k rodině, a tudíž dochází k mnoha „experimentům“, co se
rodinného života týče… Přibývá lidí, kteří žijí dlouhou dobu v dospělosti doma s rodiči, od kterých se
odmítají (ať už vědomě či nevědomě) separovat…

Jsou lidé, kteří žijí s partnerem v jednom domě, ale bez závazků, aby si „vyzkoušeli“, zda jim rodinný život
s tím či oním partnerem půjde… Jsou lidé, kteří zůstanou tzv. „single“ = svobodní častokráte vychovávající
dítě (či děti) sami bez partnera… Novým modelem soužití se stává tzv. „mingle“ (zkratka pocházející z anglického
„married, but single“ = vdaná, ale svobodná). To jsou lidé, kteří sice mají partnera, ale každý si žije ve
své domácnosti a setkávají se pouze určité dny v týdnu…

V klasické rodině mají své místo muž a žena jako otec a matka. Přístup ženy a muže jsou jiné, ale jeden
nemůže nahradit druhý.

Budeme se zabývat specifiky výchovy mužů a žen i extrémy, se kterými je možno se setkat.

Prof. PhDr.Tomáš Halík, PhD., dr.h.c.

host

Tomáš Halík (*1948) je profesorem Filozofické fakulty UK (přednáší filozofii a sociologii náboženství), farářem
pražské Akademické farnosti a prezidentem České křesťanské akademie. Za komunistického režimu působil v náboženském
a kulturním disentu, po r. 1989 podnikl přednáškové a studijní cesty do všech 6 kontinentů, byl mj. hostujícím
profesorem na univerzitách v Oxfordu, Cambridge a Harvardu. Je členem Evropské akademie věd a umění a viceprezidentem
mezinárodní Rady pro výzkum hodnot a filozofie se sídlem ve Washingtonu. Papež Jan Pavel II. ho jmenoval
poradcem Papežské rady pro dialog s nevěřícími (1990), Benedikt XVI. čestným papežským prelátem. Je nositelem
řady prestižních mezinárodních ocenění, mj. Guardiniho Ceny a Templetonovy ceny a čestných doktorátů teologie
univerzit v Erfurtu a Oxfordu. Jeho knihy vyšly v 18 jazycích včetně čínštiny.

přednáška / diskuze

Akce a kontemplace: k teologii občanské odpovědnosti

Sekularizace neodstranila náboženství, avšak zásadně ho proměnila. Tradiční instituční formy slábnou, „náboženská
energie“ se přesouvá k dvěma pólům: „politické náboženství“ jako výraz skupinové identity a „spiritualita“
jako výraz touhy po hlubinné dimenzi života. Oba póly mohou nabýt nebezpečných podob, být „drogou“ (v prvém
případě k posílení agresivity, v druhém jako anestézie). Je třeba nové politické či občanské teologie („public
theology“), která by kladla důraz na občanskou angažovanost, vyrůstající z obratu od „vnějškové religiozity“
k skutečné proměně osobnosti silou evangelia. Proti pokusům o „spojení trůnu a oltáře“ je třeba rozvinout
prorocko-kritický aspekt víry.

Veronika Kašáková

host

Veronika od svých 4 let vyrůstala v dětském domově ve Vysoké Peci. V roce 2014 se stala finalistka České Miss
a vydala autobiografickou knihu Zpověď holky z děcáku.A hned rok na to dostala ocenění v kategorii dobrý
skutek v anketě Osobnost roku Ústeckého kraje.V roce 2016 založila Nadační fond Veroniky Kašákové. Minulý
rok se stala tváří kosmetické společnosti Oriflame.

přednáška / diskuze

Tématem přednášky Veroniky Kašákové je sdílení vlastního příběhu, především – život bez rodičů, život v dětském
domově, život v ústavní péči. Následně navazujeme na připravenost dítěte a jak řeší střet s realitou za branami
dětského domova. Dotýká se pojmů psychické újmy a vnitřní nerovnováhy, ale také pojmů jako motivace, znovunalezení
vztahu sám k sobě a o 11-leté terapii, kdy byla nalezena víra sama v sebe.

V přednášce se také dozvíte o dosažení úspěchů jako je vydání knihy, založení nadačního fondu, být tváří
společnosti Oriflame a určitý praktický návod, jak nalézt cestu sám k sobě.

P. Vojtěch Kodet, Th.D., O.Carm.

host

Narodil se 20. 5. 1956 v Malém Beranově. Na kněze byl vysvěcen 27. června 1982 v Brně. Již v prvních letech studia teologie se setkal s Řádem karmelitánů (O.Carm.), který v té době působil v podzemí. V roce 1976 vstoupil do noviciátu tohoto řádu a přijal řeholní jméno Cyril (jež však vzhledem k totalitnímu režimu nepoužíval veřejně). Slavné sliby v této řeholní rodině složil tajně 29. listopadu 1988. V roce 1991 společně s P. Janem Fatkou O.Carm. založili Karmelitánské nakladatelství se sídlem v Kostelním Vydří. V tomto nakladatelství sám vydal několik drobných publikací: Velké jubileum, Marta a Marie trochu jinak, Jeho rány nás uzdravily, Hledám tvou tvář a další. Je členem programového týmu Charismatické konference, členem týmu, který připravuje a organizuje letní tábory pro mládež zvané JUMP, spoluzakladatel neziskové organizace BAKHITA o.p.s. zaměřené na pomoc lidem a rodinám na cestě od různých forem moderního otroctví. Během celého svého kněžského života se zabývá přednáškovou a formační činností, dává duchovní cvičení, věnuje se duchovnímu doprovázení a službě uzdravování a osvobozování.

přednáška / diskuze

Nakolik se snažit a nakolik spoléhat na Boha

Každý, kdo se rozhodl žít naplno a poctivě svůj život s Bohem, dříve nebo později, v mnoha životních okolnostech řeší toto dilema. V Písmu čteme, že všechno je milost a bez Boha nemůžeme nic. Také víme, že nemůžeme naplnit své poslání jen vlastní silou. Na druhé straně víme, že nikdo nemůže žít náš život za nás, nikdo se za nás nemůže rozhodovat ani jednat. Jsme pozváni za svůj život převzít zodpovědnost a časem i za spoustu věcí i životy jiných lidí, za společnost a církev, za svět. Co s tím?

PhDr. Martin Loučka, PhD.

host

PhDr. Martin Loučka, Ph.D. je ředitelem neziskové organizace Centrum paliativní péče, která rozvíjí péči o nevyléčitelně nemocné a umírající v naší zemi. Je také odborný asistent na Oddělení lékařské psychologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a psycholog paliativního týmu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Vystudoval psychologii na FSS MU v Brně, doktorát získal na Lancaster University v Anglii. Jako stipendista Fulbrightovy komise působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Absolvoval řadu stáží a kurzů v Evropě a USA. V současnosti je posluchačem programu Palliative Care Education and Practice na Harvard Medical School. Se svým týmem koordinoval inovativní projekt rozvoje nemocniční paliativní péče Nadačního fondu Avast, do kterého bylo zapojeno 18 nemocnic z celé republiky.

přednáška / diskuze

Paliativní péče: co potřebují lidé v závěru života?

Dá se připravit na smrt? Čeho se lidé nejvíce obávají a co je pro ně důležité? Má se o smrti mluvit s dětmi? Jak fungují hospice a co je to paliativní péče? Cílem přednášky je představit principy a formy paliativní péče, na příkladech z praxe i datech z výzkumných studií ilustrovat priority pacientů v závěru života a také povzbudit návštěvníky Studentského Velehradu v tom, aby se nebáli o vážné nemoci a závěru života mluvit se svými blízkými.

Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D. et Th.D.

host

Tomáš Petráček (* 1972) je český katolický kněz, historik a teolog. Studium historie a etnologie na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK Praha ukončil roku 2002 doktorskou prací Fenomén darovaných lidí v přemyslovských zemích 11. a 12. století (Praha 2003). Ve švýcarském Fribourgu získal roku 2005 licenciát z teologie, doktorské studium pak v roce 2008 dokončil na CMTF PU v Olomouci. Kromě řady studií z oblasti sociálních dějin raného středověku a moderních církevních dějin publikoval vědecké knihy Výklad Bible v době (anti-)modernistické krize. Život a dílo Vincenta Zapletala OP (Praha 2006) a Bible a moderní kritika. Česká a světová progresivní exegeze ve víru (anti-)modernistické krize (Praha 2011) či naposledy Církev, tradice, reforma. Odkaz Druhého vatikánského koncilu (Praha 2016). Působí v Hradci Králové jako univerzitní kaplan, přednáší historii na KTF UK v Praze a na PdF UHK v Hradci Králové, kde je vedoucím katedry kulturních a náboženských studií. Je členem komise pro nauku víry při ČBK a kanovníkem staroslavné kapituly Všech svatých na Hradě pražském. Roku 2013 byl královéhradeckým biskupem msgr. Vokálem ustanoven postulátorem procesu blahořečení P. Josefa Toufara.

přednáška / diskuze

politická diskuze

Jak je to v současné době s občanským aktivismem? Jak moc se zapojují občané ČR do politiky a jak moc by měli? Co si myslíte o vlně zájmu o prezidentskou volbu? Již mnohokrát studenti, dokázali, že jsou silní a energičtí, ale jaké mají dnešní době možnosti měnit politiku či do ní zasahovat? Do jaké míry lze prosadit křesťanská morálka v politice?

Doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A.

host

Pavel Svoboda (* 9. dubna 1962) právník, vysokoškolský pedagog a politik KDU-ČSL, jejímž členem je od roku 1990. V roce 2009 byl ministrem bez portfeje a předsedou Legislativní rady vlády ČR. Od roku 2014 působí jako poslanec Evropského parlamentu a také jako předseda výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu.

Absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze. V letech 1996-1999 byl členem komise Ministerstva spravedlnosti pro rekodifikaci autorského práva.V roce 2004 se stal náměstkem ministra zahraničních věcí a v letech 2007 – 2009 byl velvyslancem Stálé mise ČR při Radě Evropy ve Štrasburku. V lednu 2009 byl nominován na post ministra bez portfeje a předsedu Legislativní rady vlády, ve funkci skončil spolu s vládou 8. května 2009. V letech 2009 – 2013 zastával post místopředsedy KDU-ČSL. V květnu 2014 byl zvolen poslancem Evropského parlamentu, v němž byl zvolen předsedou výboru pro právní záležitosti, čímž se stal nejvýše postaveným Čechem v EP. V květnu 2016 ho významný magazín Politico uvedl mezi nejvlivnějšími členy EP. V lednu 2017 byl do funkce zvolen opětovně i na druhou polovinu volebního období, což se dosud žádnému Čechovi nepodařilo.

přednáška / diskuze

politická diskuze

Jak je to v současné době s občanským aktivismem? Jak moc se zapojují občané ČR do politiky a jak moc by měli? Co si myslíte o vlně zájmu o prezidentskou volbu? Již mnohokrát studenti, dokázali, že jsou silní a energičtí, ale jaké mají dnešní době možnosti měnit politiku či do ní zasahovat? Do jaké míry lze prosadit křesťanská morálka v politice?

Hana a Petr Ptáčníkovi

host

Studentská láska přeroste v rozhodnutí o svatbě.
Jsme spolužáci z jedné třídy gymnázia, zamilovali jsme se do sebe rok před maturitou a stále nás to nepustilo. Máme za sebou 30 let manželství, narodilo se nám pět dětí a postupně vylétávají z hnízda. My dva tady zůstáváme pro sebe.

přednáška / diskuze

Odpovědnost v manželství a rodině

Jaké to je rozhodnout se pro manželství a převzít zodpovědnost jeden za druhého? A měli bychom tuto odvahu znovu? Jak udržovat a živit dlouhodobý vztah? Mnohdy je to těžké, ale jsme přesvědčeni, že to stojí za to!

S. ThLic. Mgr. Klára Marie Blanka Stráníková SCSC

host

Narodila jsem se roku 8. 1. 1971 v Litomyšli, pokřtěná jsem byla 11. 4. 1971 v litomyšlském kostele Povýšení sv. Kříže. Zaseté semínko víry však čekalo bez zalévání až do Vánoc 1984, kdy jsem poprvé hrála na flétnu při Rybově mši, další rok taktéž a 31. 1. 1986 jsem uvěřila v Boží lásku a o týden později jsem začala chodit (přes zákaz rodičů) do kostela. To bylo v prváku na gymplu, po maturitě jsem šla studovat do Olomouce Speciální pedagogiku, už jako tajná kandidátka sester sv. Kříže. V prváku na vysoké jsme směli zažít listopad a prosinec 1989 na Stávkovém výboru, poté už jsem nemusela být tajnou kandidátkou a mohla jsem začít bydlet se sestrami a začít zároveň studovat i na nově otevřené teologické fakultě. Po první promoci jsem šla do noviciátu do Kroměříže, pak jsem byla pět let třídní učitelkou na církevní základní škole. Poté jsem šla na studia do Říma, odkud jsem si přinesla licenciát a spoustu krásných zkušeností. Potom jsem byla až do roku 2012 formátorkou v Kroměříži, teď jsem již šestým rokem v Praze na Vyšehradě. V létě roku 2008 jsem poznala, že mne Bůh volá ke službě ženám v prostituci, o čemž bude řeč v přednášce 🙂

přednáška / diskuze

Předejdou nás do nebeského království

Jaké je práce řeholnice s ženami v prostituci? Liší se nějak poměry v České republice a zahraničí? Co se skrývá pod fenoménem obchodu s lidmi za účelem sexuálního zneužívání? Obchodu, který pošlapává lidskou důstojnost? O tom všem Ti poví sestra Veronika. Součástí bude i prezentace krátkého filmu Ballerina.

Mgr. Marek Vácha, Ph.D.

host

Na Přírodovědecké fakultě MU v Brně vystudoval obor molekulární biologie a genetika, teologii studoval v Olomouci a v Bruselu. V letech 1997 a 2000 se účastnil dvou výprav na Antarktidu. V roce 2002 žil šest měsíců v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Na Biskupském gymnáziu v Brně učí biologii a náboženství. Je přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Karlovy univerzity. Je administrátorem ve farnosti Lechovice u Znojma. Na Fakultě sociálních studií v Brně vede seminář zaměřený na vztah křesťanství a ekologie. Publikuje v řadě odborných i populárních periodik, zabývá se tématy evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky.

přednáška / diskuze

It´s up to you (?)

„Raději se zmýlit vlastním srdcem než poslouchat rady druhých!“

Andrea Růžičková

host

Andrea Růžičková se narodila 21. 07. 1984 v tehdejším Československu, ve městě Vranov nad Topľou. Vystudovala Trnavskou univerzitu a to konkrétně učiteľstvo 1. stupňe, obor tvořivá dramatika a získala titul magistr. Po dokončení studia se začala úspěšně živit jako modelka a následně jako herečka.

Mohli jste ji zahlédnout například ve snímcích Rafťáci, Vyprávěj, Všiváci nebo seiálu Ordinace v růžové zahradě 2.

Ve svém volnu ráda dokumentární filmy, cestování, fotografování, toho ale nemá nazbyt, protože je maminkou osmiměsíčního Tobiáška.

přednáška / diskuze

diskuze – Showbyznys, Bůh a společnost

Jak to mají slavní? Jaký pro je ně život pod drobnohledem lidí a novinářů? Uvědomují si, jakou mají moc a vliv? Jak prezentují svoji víru na veřejnosti? Byly pro ně někdy křesťanské hodnoty překážkou? Jak reagují na desinformace? Co si myslí o angažování slavných osobností v politice? Kolik času ze svého nabitého programu věnují Bohu?

Přijďte si poslechnout, zeptat a zjistit, jak to chodí v showbyznysu. Doporučujeme, abyste si připravili dotazy 🙂

Jarda Tomáš

host

Jarda Tomáš se narodil v Jilemnici v roce 1991, po střední škole rok prožil jako “týmák” na IDCŽM Křižovatka v Příchovicích. Následně vystudoval činoherní herectví na JAMU v Brně. Nyní je hercem divadla Husa na provázku taktéž v Brně. Mimo divadlo ho baví také hudba. Zde, na Studentském Velehradě, vystoupí kromě panelové diskuse i v kapele OKno.

přednáška / diskuze

diskuze – Showbyznys, Bůh a společnost

Jak to mají slavní? Jaký pro je ně život pod drobnohledem lidí a novinářů? Uvědomují si, jakou mají moc a vliv? Jak prezentují svoji víru na veřejnosti? Byly pro ně někdy křesťanské hodnoty překážkou? Jak reagují na desinformace? Co si myslí o angažování slavných osobností v politice? Kolik času ze svého nabitého programu věnují Bohu?

Přijďte si poslechnout, zeptat a zjistit, jak to chodí v showbyznysu. Doporučujeme, abyste si připravili dotazy 🙂

Ing. Pavel Helan

host

Pavel Helan, nar. 1979 v Moravských Knínicích, absolvent střední školy zahradnické a vysoké školy lesnické.

S hudbou začínal jako kytarista v jazzbandu Young Pekáč Mojmíra Bártka, kde si osvojil důležité heslo „Strýcu hrej, neustále hrej!“. Byl členem vokálního kvarteta Alba Mons a spolupracoval s Mladými brněnskými symfoniky pod vedením Tomáše Krejčího. Je absolventem kytarové školy Oty Pinknera. Zvítězil v pořadu Do-re-mi, působil jako učitel hudební výchovy v New Yorku, doprovázel bretaňského zpěváka Yvese Guelou a byl členem revivalu U2/stay. V roce 2007 získal prestižního Krtka na festivalu Zahrada. O rok později pak vydal CD „Je(mně) příjemně“, ze kterého v roce 2009 vzešla spolupráce se zpěvákem Petrem Bende. V roce 2010 byl založen plesový miniorchestr „Helan Band“. V roce 2012 koncertoval v Malajsii a Hong Kongu a jako hosta na turné „Ani si nesedejte“ si ho vybral Tomáš Klus. Také hostoval na „Vánočním tour“ Petra Bendeho. V roce 2013 se stal finalistou soutěže „Československo má talent“. V roce 2014 vydal další CD – „iBůh“, vloni na podzim (2017) vyšlo CD Rapper. Rovněž v loňském roce odehrál celkem 180 různých koncertů v České republice, na Slovensku, zahrál si i v Polsku, na Světových dnech mládeže v Krakowě. Dva roky hostoval na koncertech Honzy Nedvěda, v současné době koncertuje také společně se slovenskou písničkářkou Simou Martausovou.

přednáška / diskuze

diskuze – Showbyznys, Bůh a společnost

Jak to mají slavní? Jaký pro je ně život pod drobnohledem lidí a novinářů? Uvědomují si, jakou mají moc a vliv? Jak prezentují svoji víru na veřejnosti? Byly pro ně někdy křesťanské hodnoty překážkou? Jak reagují na desinformace? Co si myslí o angažování slavných osobností v politice? Kolik času ze svého nabitého programu věnují Bohu?

Přijďte si poslechnout, zeptat a zjistit, jak to chodí v showbyznysu. Doporučujeme, abyste si připravili dotazy 🙂